Akutsjukvårdskurs på Läkarprogrammet i Uppsala

Akutsjukvård är representerat i två kurser på läkarprogrammet i Uppsala, den första i termin 5 och den andra i termin 11. Kurserna är anpassade efter terminsnivå och i båda ingår verksamhetsförlagd utbildning i form av jourpass med handledare.

Termin 5 är den första kliniska terminen för studenterna vid Uppsala Universitet. Innan dess har studenterna endast övat enstaka kliniska färdigheter inom primärvården eller deltagit i simulatorträning på KTC. VFU placeringarna under termin 5 innefattar internmedicinska avdelningar och akutmottagning för akutsjukvårdsdelen. Syftet med placeringarna är att studenterna ska fördjupa sig i yrkesrollen som läkare och lära sig applicera sina pre-kliniska kunskaper i praktiken. Under veckorna inom internmedicin är en vecka seminarievecka där studenterna genom fallbaserad undervisning får lära sig om olika symptom samt att tänka differentialdiagnostiskt. Resterande tid är ämnad för klinisk placering och studenterna går med en av de jourhavande läkarna på akutmedicinska mottagningen. Under den tiden förväntas studenten undersöka och handlägga patienter relativt självständigt, men med en ansvarig läkare att rådgöra med och som beställer undersökningar och provtagningar. Studenterna ska också under denna tid öva på att diktera, skriva remisser, och rapportera enligt SBAR.

Akutsjukvårdskursen är en av fyra olika block som studenterna roterar igenom under termin 5 och det innebär att studenter kommer ha olika erfarenheter beroende på när dom har sin akutsjukvårdsplacering under terminen. Även denna kurs innefattar simuleringsövningar där handläggning av akuta patientfall enligt ABCDE är fokus. Vid simuleringstillfällena får studenterna handlägga patientfall med lättare trauma. All verksamhetsförlagd utbildning under termin 5 sker dock på internmedicinska akutmottagningar vilket innebär att studenterna inte handlägger några traumapatienter under sin VFU.

Kursen i termin 5 avslutas med en skriftlig tentamen samt en simulering där studenten ska redovisa sina kunskaper om ABCDE omhändertagande. För att bli godkänd måste studenten självständigt handlägga en patient enligt ABCDE förenligt med en mindre avancerad version av SWESEM´s “Initialt omhändertagande - medsittning”.


Termin 11, läkarprogrammets sista termin, innefattar en kurs inom akutsjukvård och en kurs i allmänmedicin. Kursen inom akutsjukvård löper över fyra veckor med seminarier från samtliga specialiteter och praktiska övningar som fokuserar på trauma och andra kirurgiska akutsituationer. Studenterna har själva ansvar for att boka in jourpass inom olika specialiteter for att tillgodose kursens krav. Under jourpassen förväntas studenterna självständigt undersöka och handlägga patienterna, men med jourhavande läkare som handledare och ansvarig. Studenterna har nu en sista möjlighet att öva upp kunskaper innan examen. Syftet med kursen är att studenterna ges tillfälle att applicera sina förvärvade kunskaper inom den kliniska vardagen på en akutmottagning.

Ett uppskattat moment under denna kurs är delkursen i katastrofmedicin där studenterna under en dag deltar i en simulerad skadesituation ute på fält med många patientfall (bussolycka eller liknande).
Liksom tidigare kurs sker examination både med simulerade scenarios och en skriftlig tentamen med flervalsfrågor.  


Dessa två kurser inom akutsjukvård på Uppsala Universitets läkarprogram känns långt ifrån tillräckliga för att ge en rättvis representation av specialiteten. Den individuella studentupplevelsen varierar även en hel del beroende på placering (ort/klinik/).  Dock är båda kurserna, (termin 5 och termin 11), några av de mest uppskattade kurserna på läkarprogrammet. Troligtvis på grund av VFU och simuleringsövningar som erbjuder möjligheten att applicera pre-kliniska kunskaper. Kursen i sista terminen erbjuder även studenten möjlighet att arbeta kliniskt på ett mer självständigt sätt som naturligtvis känns viktigt inför kommande AT och/eller underläkarvikariat. 

Katharina Stevens 

Kommentarer