Rapport från en SPUR-granskning i Malmö

SPUR Akutkliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Malmö 2017

Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR) är en läkarledd inspektionsverksamhet där kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildningar granskas. Inspektionerna administreras av Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården (LIPUS AB).

2016 beställdes en extern SPUR-granskning av dåvarande verksamhetsområdeschef Maria Ohlson Anderson via LIPUS och den 4 maj i år var det dags för inspektion!

Dåvarande ST-studierektor Torgny Wessman upprättade ett schema för dagen. Inspektörerna erbjöds en rundvandring i akutens lokaler samt ST-läkarnas arbetsstationer. Specialister och ST-läkare intervjuades i separata grupper.

Den 5 maj fick SUS akutklinikernas sektionschefer & studierektorer en preliminär muntlig återkoppling. Några ST-läkare från Malmö utnyttjade möjligheten att närvara. Den skriftliga sammanfattande bedömningen togs emot i slutet av juni. En detaljerad rapport samt mer information kring SPUR finns tillgänglig på LIPUS webbsida.

Sammanfattningsvis ansågs kliniken uppvisa ett gott utbildningsklimat, en växande akutläkarstab, relativt god tillgång till specialister i akutsjukvård och en målmedveten långsiktig satsning på hållbar expansion.

Utifrån rapportens förbättringsförslag har akutmottagningar i Malmö och Lund kommit överens om ett utbytessamarbete fr.o.m. vårterminen (VT) 2018. Utöver det pågår förhandlingar med berörda specialiteter avseende förkortning/borttagning av ”icke nödvändiga randningar” för att anpassa grundutbildningsprogrammet mer efter SWESEMS rekommendationer.  Det gäller randningar där man till största delen är avdelningsplacerad såsom neurologi, kardiologi, infektion m.m. Dessutom planeras införandet av ett linjelöst arbetssätt för akutläkare i Malmö dygnet runt fr.o.m. VT 2018.

Nästa SPUR-inspektion planeras till 2022.

Vid pennan,

Sanet Andersson

ST-studierektor

Akutkliniken SUS Malmö

Sanet Andersson

ST-studierektor

Akutkliniken SUS Malmö

Kommentarer