Program för nationella mötet

Program
9.30    Registrering och kaffe
10.00  Presentation av utskottens arbete
Från fingertopp till hjärtstopp. Utbildningsutskottet arbetar för att alla akutläkare ska få den utbildning de behöver. Vi måste kunna och andra specialister måste kunna lite på att vi kan. Specialisttentamen är en viktig byggsten i kvalitets-säkringen av ST-utbildningen och har utgjort en stor del av utskottets arbete.    
Nytt stabilare bord, men hur får vi mer mat och växer? Forskningsutskottet organiserar det vetenskapliga inslaget på våra nationella möten och verkar för en kritisk massa inom svensk akutsjukvårdsforskning. Akademisk akutsjukvård borde efterfrågas mer nu när akutsjukvård blir en basspecialitet. Förslag presenteras på hur SWESEM kan arbeta för att stärka och snabba på utvecklingen av FoU.
Akutsjukvård, en katastrofspecialitet! Den akuta vårdkedjan börjar prehospitalt. För att förstå och kunna utveckla omhändertagande både i det dagliga arbetet och i händelse av katastrof, behövs akutläkare i den prehospitala organisationen. Utskottet för prehospital vård och akutsjukvård vid allvarliga händelser har under året ägnat sig åt en inventering hur akutläkare utbildas i prehospital sjukvård.
Akutläkare i bloggosfären och cyberrymden. Kommunikationsutskottet har introducerat SWESEM i sociala media.
10.45  Workshops
När nu målet om basspecialitet är uppfyllt, hur går vi vidare? Vad är viktigast att arbeta för nu? Är det att få fler forskningsaktiva, fler akutläkare som chefer, eller akutsjukvård som eget ämne på läkarutbildningen? Hur ska styrelsen bli bättre på att kommunicera med medlemmarna och hur kan medlemmarna engageras i utvecklingen?
Vi delar in oss i mindre grupper för att diskutera olika frågor. Vilka frågor vill du dryfta? Lämna förslag på SWESEMs blog
11.30  Återsamling och sammanfattning
12.00  Lunch
13.00  SWESEMs årsmöte
Se separat kallelse. Att medverka vid endast årsmötet är kostnadsfritt.
14.30  Kaffe
15.00 Gästföreläsning: Workplace based assessment in EM training
Ruth Brown, brittisk akutläkare och examinator för den brittiska specialisttentamen, talar om hur vi integrerar undervisning och utvärdering i den kliniska vardagen.
16.30  Slut på dagens program.
De som vill följa med ut och äta efteråt anmäler sig till info@swesem.org

Kommentarer