Gränssnitt gentemot öppenvård och primärvård

Arbetet med att placera akutläkare och dess kompetens i vårdsystemet fortsätter. Egentligen bör den organisatoriska frågan komma först - hur löser vi ut uppdrag och påföljande kompetens på en akutklinik? Akutläkare är en logisk slutprodukt för att kunna leverera avancerad akutsjukvård dygnet runt i hela landet. 

Tidigare har SWESEM tagit fram både uppdragsbeskrivning samt gränssnittsdokument för akutsjukvård gentemot slutenvården. Vårt senaste tillskott är ett dokument med rekommendationer för uppföljning inom öppenvård. Till öppenvård räknar vi både primärvård och slutenvårdens mottagningsverksamhet. 

Det viktigt att ansvarsfördelning är tydlig för alla inblandade parter. I vissa regioner tar vårdcentralerna bara emot patienter om uppföljning sker efter mer än 4 veckor. Om uppföljning behövs inom 4 veckor måste akutkliniken istället hänvisa patienterna till slutenvårdsklinikerna. Detta är bara ett exempel på hur uppföljning kan variera lokalt.

Oavsett resurser måste det finnas tydliga system som gör att patienten tryggt kan erhålla uppföljningar och det bör vara tydligt för akutkliniken vart patienter kan hänvisas, speciellt kvällar, helger och nätter då man inte alltid kan få tag på mottagande klinik eller primärvård.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall vårdgivare tydligt avtala vägar för hur patienter och ansvar skall överflyttas. Här anser vi att vårt dokument kan användas som stöd och vi räknar akutkliniken som en egen vårdgivare.

I tillägg finns faktorer som ansvar och kostnad att beakta. Akutläkaren tar ansvar för att patienten vid utskrivning från akutkliniken till öppenvården är stabil och kan ta eget ansvar för poliklinisk uppföljning. Akutkliniken är alltså vårdgivare och det faller utanför akutklinikens uppdrag att beställa polikliniska undersökningar eller prover åt andra vårdgivare. Viktigt är därför att mottagande klinik känner till Akutklinikens uppdrag så båda parter kan planera patientuppföljning på bästa sätt.

Sammantaget rekommenderar vi därför att uppföljande undersökningar, som inte faller inom akutklinikens uppdrag, beställs och ansvaras för av mottagande klinik/primärvård. Vi ser gärna att rutiner och avtal så långt som möjligt är samstämmiga oavsett typ av uppföljande primärvård/klinik samtidigt som det också måste tas hänsyn till patienternas tillstånd och lokala förhållanden. 

För att "överlappet" ska bli både säkert och effektivt som möjligt är det tillrådigt att patienten kontaktar uppföljande instans snarast. Då kan denna instans också påverka optimal tidpunkt för uppföljning. Ett exempel kan vara en radiusfraktur som reponerats. I normalfallet ska kanske ett återbesök ska göras inom 7-10 dagar, men i vissa fall kanske ortopeden vill reponera ånyo, lägga om gipset, operera eller liknande. Genom att tidigt ta kontakt med uppföljande klinik finns möjlighet att skräddarsy vården åt de patienter som så behöver. Grundregeln bör alltså vara att patienten meddelar sitt återbesöksbehov så tidigt som möjligt oavsett åkomma eller förmodad grad av skyndsamhet. 


God Jul och Gott Nytt År!

För kommunikationsutskottet,

Nicholas Aujalay

https://slf.se/swesem/app/uploads/2021/12/SWESEM-Policydokument-Granssnitt-oppenvard.pdf


Kommentarer