SPUR i fokus

I många länder är utbildning något som regleras av flera parter. Riktlinjer och direktiv tas fram och även mekanismer för att skapa, upprätthålla och underkänna utbildning. 

I USA regleras utbildning av specialister av ACGME. De tillhandahåller information om vad som krävs för att bedriva utbildning och följer också upp utbildningskvalitet med undersökningar, besök och intervjuer. De flesta länder i Europa har ackreditingssystem för utbildning för att säkerställa en korrekt och bra nivå på kompetens. 

EUSEM stödjer detta och har också publicerat riktlinjer

I Sverige finns ingen sådan jämförbar organisation. Det närmaste vi kommer är förmodligen SPUR, som på frivillig basis inspekterar och bedömer utbildningskvalitet. De har inte mandat att i slutändan lägga ned utbildningsprogram. Likväl fyller de en viktig funktion och många i Sverige ha en hög acceptans av SPUR's arbete och är måna om att säkerställa utbildningskvalitet.

I ett antal år har SWESEM's styrelse diskuterat hur vi kan åstadkomma långsiktiga förbättringar utan att Sverige har en ackrediteringsmyndighet. Ingmarie Hässler från Sundsvall är akutläkarnas representant för akutläkare gentemot SPUR och efter att ha sonderat terrängen tillsattes en arbetsgrupp för att se om vi kan samverka med SPUR. Där ingick förutom Ingmarie också Michael von Schickfus och undertecknad. 

Vi sammanställde en del information främst från EUSEM men också andra länders kravprofiler. Slutligen beslöt SWESEM's styrelse att skicka över ett färdigt förslag till SPUR.

Syftet är att SPUR i högre grad ska kunna bedöma alla utbildningar i Sverige med högre precision och rättvisa. Dokumentet är mer ingående än standarddokumentet för att över tid öka sannolikheten för att du som ST-läkare kan få en god utbildning oavsett var i landet du väljer att utbilda dig. Till viss del kan också dokumentet vara till hjälp för orter som inte utbildar akutläkare att sätta sig in i vad för mål som behöver uppfyllas.

Inkluderat i materialet är också SWESEM's gränssnittsdokument samt en lista över minsta tolerabla antal procedurer. Syftet är ffa att säkerställa utbildningsprogrammens kvalitet på systemnivå. 

Under resans gång restes såklart frågor kring vad som är rimligt och här finns flera målkonflikter. Trots att vi i Sverige har en specialitet fullt ut godkänd av socialstyrelsen är kompetens inom akutsjukvård under uppbyggnad och fortsatt bristfällig i jämförelse med länder som har mer erfarenhet. Samtidigt skall vi enligt våra åtaganden garantera att en specialist i akutsjukvård faktiskt besitter den kompetens som socialstyrelsen specificerar. Vidare skall specialister i Europa kunna arbeta i andra länder och klara de krav som dess organisation av akutsjukvård ställer.

De signaler vi har fått är att många akutläkarutbildningar de sista 4-5 åren markant har höjt sin ambition och välkomnar utvärderingar som både bekräftar framgång men också påtalar brister. Detta för att kunna göra nödvändiga organisatoriska eller andra åtgärder för att i slutändan säkerställa en hög standard på akutläkarutbildning i hela Sverige.

Materialet är nu antaget av SPUR men inte offentligt och därför fick vi av dessa skäl inte publicera hela dokumentet. Vi har därför sammanfattat allt väsentligt som SWESEM bidragit med i ett kortare dokument för att uppnå den transparens som är möjlig. 

Vi som arbetade med detta och styrelsen som antog detta är medvetna om att inget material är perfekt och resultatet av en rad avvägningar och målkonflikter. Vi prioriterade att sätta en hög standard som står sig över tid snarare än att konstant revidera ett mer kompromissartat dokument. Rimligen kommer detta dokument liksom andra att förändras och förbättras över tid tillsammans med alla oss som kämpar för att skapa akutsjukvård av toppkvalitet. 

Med hopp om en skön sommar och uppkavlade armar till hösten!

Nicholas Aujalay för kommunikationsutskottet


Kommentarer