Representerar SWESEM sina medlemmar?

Minns ni enkäten som vi genomförde om SWESEM? Nu ska vi berätta om resultatet!Fokuserar SWESEM för mycket på blåljusverksamhet när det gäller att lyfta vårt arbete inom akutsjukvård? Den frågan ställdes på ett styrelsemöte när vi var på Östra sjukhuset i Göteborg för ett tag sedan. Diskussion uppstod och åsikterna gick isär. Men vad tycker medlemmarna? Vi i styrelsen vill ju självklart representera medlemmarna, det är själva poängen med att bli valda av årsmötet för att sedan driva de frågor som anses viktiga och relevanta för akutsjukvården. Därmed blev vi också nyfikna på vad som gör att blivande och färdiga akutläkare både väljer och väljer bort att vara medlemmar i SWESEM, varför är vissa kliniker starkt representerade medan andra knappt vet vad SWESEM gör? Därmed föll det sig naturligt att lyssna på medlemmarnas åsikter och få input på vad vi kan göra bättre. Kanske var styrelsen helt ute på villovägar?

Utförande

Vi i kommunikationsutskottet tog fram en enkel enkät via surveymonkey, det fick bli max 10 frågor och hela enkäten fick inte ta särskilt lång tid att besvara då vi utgick från oss själva och vår relativt korta koncentrationsförmåga. Vem har någonsin orkat besvara en längre enkät? Vi fick totalt 109 svar efter en intensiv kampanj i nyhetsbrev, SWESEMs nätverk, via styrelsens arbetsplatser och på sociala medier för att få folk att dela och visa sina kolleger för att framförallt nå läkare som inte var medlemmar. I slutändan analyserades totalt 100 svar då det kostade orimligt mycket pengar att låsa upp de sista 9 vilket var en faktor vi inte hade räknat med.

Vid tidpunkten för enkätens utförande låg SWESEMs medlemsantal på ca 270 personer. 92% av de svarande var medlemmar i SWESEM vilket innebär ett deltagande på ca 34% av medlemmarna. 8% som svarade var inte medlemmar i SWESEM och häri låg en stor utmaning: dels att nå ut till icke-medlemmar och dels att få dem att lägga tid på att besvara en enkät i en förening de till synes inte var så brydda om?! Vi är väldigt nyfikna på er!

Resultat

31 arbetsplatser, främst akutkliniker i Sverige men även två sjukhus utomlands och en anonym arbetsplats fanns representerade. 62 st ST-läkare och 38 st specialister besvarade enkäten.Vad är den huvudsakliga anledningen till att du är medlem/ resp inte är medlem i SWESEM?
För flera som besvarade frågan var information/nyheter och utbildningsmaterialet två viktiga anledningar för att vara medlem men också nätverkande. Den allra största anledningen var dock att stötta sin specialitetsförening och därigenom vara en stark förening för att driva akutsjukvård framåt i Sverige och som någon formulerade det med “känslan av att vara del av en stor häftig förändring som är på gång”. Några få angav kravet på att vara medlem för att göra specialisttentamen. Kravet är numera borttaget då styrelsen under våren 2019 beslutade att öppna upp specialisttentamen även för icke-medlemmar och för randande kollegor till en högre avgift.

De som däremot hade valt att inte vara medlem angav som skäl: lathet, allmänt anti, har ett intresse men driver inte egen akutläkarutbildning, glömt betala, medlemsavgiften (300kr) motsvarar inte nyttan av föreningen, krångligt med betalning/ inte så bra info på hemsidan och dåligt med info om medlemsförmåner och en person som inte visste vad SWESEM gör.

Här hade det varit intressant att få konkreta tips på vad för slags information som önskas av föreningen och hur vi bättre kan använda hemsidan för att motsvara medlemsavgiften.


Majoriteten menar att de får information från hemsidan, tätt följt av nyhetsbreven och därefter facebook-grupperna. Under 2018 kraschade hemsidan under aggressiva bot-attacker och låg dessvärre nere just inför och under SWEETs och den examination av deltentamina som vi har prioriterat att ge som precourse under de tre senaste åren. Vi fick MÅNGA upprörda mail och medlemmar fick dela med sig av det utbildningsmaterial som en förhoppningsvis hade sparat på sin dator. Det mest lästa på hemsidan är nämligen just utbildningsmaterialet som SWESEM tillhandahåller. Specialisttentamensgruppen har tagit fram och uppdaterar kontinuerligt materialet och det är helt gratis att använda. Rekommendationer för ST-utbildning, grundutbildning, AT/BT och fortbildning tas fram av styrelsen och dess utskott för alla intresserade som önskar driva och utveckla en kvalitativ akutläkarverksamhet.

Hemsidan som du just nu säkert har sett är därför helt ny. Efter att ha tjorvat med krascher, brandväggar och samtidigt förhålla sig till den nya dataskyddsförordningen GDPR beslutade styrelsen att gå över till Svenska Läkarförbundets domän och medlemsregistrering. Detta kommer underlätta administreringen av hemsidan och medlemsregistret och frigöra tid för kommunikationsutskottet att förmedla snabba nyheter oftare och hålla materialet på hemsidan uppdaterat. Vi hoppas såklart att ni som medlemmar kommer uppskatta fördelarna med denna övergång.

Vilken/vilka är dina viktigaste frågor att driva via SWESEM? På enkätens sista fråga får vi nästan lika många förslag som antalet svaranden och det är önskemål och visioner som kan matchas med uppdrag till styrelsen och dess utskott.

En bra ST-utbildning (tillkommer önskemål om webbaserad/nationell/kvalitetssäkrad) är det vanligaste svaret (över 25 svar med olika formuleringar) och något som Utbildningsutskottet jobbar allra mest med. Just nu sker en revidering av utbildningsrekommendationen bland mycket annat. Arbeta för en god arbetsmiljö och (justerade) arbetstider svarar 17 läkare som förhoppningsvis därefter har kunnat använda sig av SWESEMs arbetsmiljöpolicy som togs fram 2018.

En annan fråga som flera vill lyfta är Vetenskap/evidens, främja forskning och “changing practice through research”. Forsknings- och utvecklingsutskottet har tagit fram rekommendationer för det vetenskapliga arbetet under ST och lyfter akutsjukvårdsforskning på SWEETs med postervandring, bedömning av abstracts och delar ut det vetenskapliga priset. Ett forskningsnätverk ingår även numera i SWESEMs nätverksmöten för att utbyta erfarenheter och just nätverka.

Många läkare trycker på att SWESEM ska driva Akutläkarens roll och kompetens i Sverige som en utveckling av specialiteten och yrket. Det formuleras som både kompetens och närmande till internationell standard och då mer specifikt vad gäller invasiva åtgärder i det akuta skedet och critical care. Flera nämner även gränssnitt gentemot andra kliniker, att tydliggöra akutsjukvårdens uppdrag, utveckling av akutkliniker och acceptans av andra specialister. Vi i styrelsen ser behovet och har bland annat tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på gränssnitt som vi hoppas kunna presentera under slutet av 2019.

Det finns fler bra idéer och önskemål i enkätsvaren som vi också tar till oss.

Ps. Alla rutiner, rekommendationer och policys som styrelsen tar fram finner du såklart på hemsidan www.swesem.org

Kommentarer